خط انتقال گاز ایران به عراق(آبادان-بصره)

عضو خبرنامه ما شوید و پیشنهادات استثنائی دریافت نمایید.