همه پروژه ها

ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان انجام وضعیت پروژه
1 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری هفتم مکانیکال کیلومتر 490 الی 500 پروژه انجام شده
2 عملیات اجرای لانچر و رسیور مکانیکال کیلومتر 477 خط هفتم سراسری گاز پروژه انجام شده
3 خط لوله چهارم و هشتم سراسری گاز مکانیکال سه راه بابا میدان-پاتاوه پروژه انجام شده
4 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری هفتم مکانیکال کیلومتر 285 الی 367 پروژه انجام شده
5 ادامه خط هفتم سراسری گاز سویل و مکانیکال کیلومتر 294 الی 318 پروژه انجام شده
6 ادامه خط هفتم سراسری گاز سویل و مکانیکال کیلومتر 0 الی 50 پروژه انجام شده
7 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم(انشعاب 20 اینچ آبدانان-دهلران) سیویل ایران پروژه انجام شده
8 طرح جابه جایی خطوط 30 اینچ نفت و 8 اینچ گاز کارون 4 سیویل ایران پروژه انجام شده
9 ادامه خط هفتم سراسری گاز سیویل کیلومتر 2 الی 26 پروژه انجام شده
10 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری هفتم سیویل ایران پروژه انجام شده
11 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم مکانیکال سنندج(130 کیلومتر) پروژه در حال انجام
12 طرح آبرسانی یزد مکانیکال از تصفیه خانه یزد تا مخزن خلیل آباد پروژه در حال انجام
13 خط انتقال گاز ایران به عراق(آبادان-بصره) سویل و مکانیکال آبادان -بصره به طول 60 کیلومتر پروژه در حال انجام
14 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم(انشعاب 30 اینچ دهگلان) سویل و مکانیکال سنندج-دهگلان به طول 32 کیلومتر پروژه در حال انجام
15 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم سویل و مکانیکال کیلومتر 477 الی 599 پروژه در حال انجام

عضو خبرنامه ما شوید و پیشنهادات استثنائی دریافت نمایید.