پروژه های انجام شده

ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان انجام وضعیت پروژه
1 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری هفتم مکانیکال کیلومتر 490 الی 500 پروژه انجام شده
2 عملیات اجرای لانچر و رسیور مکانیکال کیلومتر 477 خط هفتم سراسری گاز پروژه انجام شده
3 خط لوله چهارم و هشتم سراسری گاز مکانیکال سه راه بابا میدان-پاتاوه پروژه انجام شده
4 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری هفتم مکانیکال کیلومتر 285 الی 367 پروژه انجام شده
5 ادامه خط هفتم سراسری گاز سویل و مکانیکال کیلومتر 294 الی 318 پروژه انجام شده
6 ادامه خط هفتم سراسری گاز سویل و مکانیکال کیلومتر 0 الی 50 پروژه انجام شده
7 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم(انشعاب 20 اینچ آبدانان-دهلران) سیویل ایران پروژه انجام شده
8 طرح جابه جایی خطوط 30 اینچ نفت و 8 اینچ گاز کارون 4 سیویل ایران پروژه انجام شده
9 ادامه خط هفتم سراسری گاز سیویل کیلومتر 2 الی 26 پروژه انجام شده
10 پروژه خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری هفتم سیویل ایران پروژه انجام شده

عضو خبرنامه ما شوید و پیشنهادات استثنائی دریافت نمایید.